aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Digitální technická mapa ČR se spouští 1. 7. 2024. Pomůžeme vám s přípravou dokumentace a nahráním vašich inženýrských sítí do DTM krajů. 👉

Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP obchodní Společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“)

  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

  upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Společností a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Portál“) Společnosti, který je umístěn na mawis.eu, kde mohou Zákazníci nakupovat služby Společnosti.

 2. Společnost své služby provozuje a spravuje z České republiky a stejně jako tyto VOP a další s tím související dokumenty (Reklamační řád, Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, Předsmluvní informace pro spotřebitele apod.) se řídí zákony a právními předpisy České republiky a jsou vyhotoveny v českém jazyce. Stejně tak i smlouva je uzavřena v českém jazyce.

 3. Tyto VOP se řídí zákony a právními předpisy České republiky a rozhodné právo je právo České republiky. Pokud je zákazník spotřebitelem, informujeme, že existují zákonné výjimky o právu rozhodném, kdy se od spotřebitelské ochrany nelze odchýlit, v ustanovení v článku 6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím. I).

 4. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu.

 5. Smlouva i tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 6. Znění VOP může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace provedené na Portálu provozovaného Společností může Zákazník následně přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání služeb poskytovaných Společností. Zákazník nemůže provádět objednávání služeb bez registrace.

 2. Registrace probíhá prostřednictvím registračního formuláře, kam je nutné vyplnit požadované, resp. povinné údaje, a to v návaznosti na to, zda je Zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba.

 3. Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou Společností považovány za správné. Zákazník bere na vědomí, že jím zadané uživatelské údaje jsou automaticky propisovány do všech integrovaných aplikací na Portálu.

 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo e-mailovou adresou a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetí osobou.

 5. Společnost může zablokovat zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy jej Zákazník déle než 12 měsíců nevyužívá. Dále v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek), což je i případ uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů Zákazníka při registraci či jejich změně. Dále v případě, kdy zneužije kteroukoli z aplikací na Portálu ke svým soukromým či podnikatelským účelům anebo porušuje dobré mravy a platné právní předpisy.

 6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Společnost předem o plánované odstávce vyrozumí na svém Portálu.

 7. Prostřednictvím zákaznického účtu může Zákazník především objednávat služby poskytované Společností, sledovat objednávky a spravovat zákaznický účet. Případné další funkce zákaznického účtu jsou vždy uvedeny na Portálu.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Portál obsahuje informace o Službách (produktech), a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na portálu. Zobrazené ceny jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Za účelem získání licence Služby vloží Zákazník produkt do nákupního košíku. Pokladna pak následně obsahuje zejména informace o:

  – Detailu objednávky – objednaný produkt, který byl „vložen“ Zákazníkem do elektronického nákupního košíku, platební metoda a celková cena,
  – Zákazníkovi – kontaktní a identifikační údaje, fakturační a korespondenční adresa,
  – Další informace – zákazník může vyplnit poznámku, kterou potřebuje mít ve faktuře uvedenou,

  (dále společně jen jako „objednávka“).

 3. Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky a zároveň platby potvrdí Zákazníkovi přijetí objednávky na Portále a umožní mu v jeho zákaznickém účtu zobrazit její aktuální stav.

 4. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká po úhradě ceny za zvolené služby na účet Společnosti, a to v okamžiku, kdy je Zákazníkovi doručen notifikační e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, že je objednávka jeho služeb dokončena.

 5. Smlouva v rámci nákupu služby MawisUtility, MawisPhoto se uzavírá na dobu určitou – dle typu licence – s tím, že nevyčerpaná podání, které si Zákazník zakoupil v rámci nákupu, propadají a nenáleží za ně náhrada. Před uplynutím lhůty jednoho roku ode dne zakoupení produktu bude o této končící lhůtě Zákazník informován a bude upozorněn na skutečnost, že může využít případná zbylá podání.

 6. Smlouva v rámci nákupu služby MawisTools se uzavírá na dobu určitou – jednoho (1) roku ode dne zakoupení produktu. Před uplynutím lhůty jednoho roku ode dne zakoupení produktu bude o této končící lhůtě Zákazník informován.

 7. Zákazník nákupem Služby si je vědom a souhlasí s Podmínkami užívání dané zakoupené služby:
  Podmínky užívání služby MawisUtility

 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena služeb Společnosti včetně daní z přidané hodnoty je uvedena vždy u konkrétních produktů v rámci jejich ceníku, který je dostupný buď na Portále mawis.eu nebo na vyžádání u obchodního zástupce telefonicky, e-mailem nebo vyplněním formuláře.

 2. Cena za Zákazníkem zvolený a v nákupním košíku zakoupený produkt je možno hradit prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.

 3. Společnost vystaví Zákazníkovi, v případě platby bankovním převodem, zálohovou fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle ji elektronickou formou jako součást notifikačního e-mailu s informací o tom, že je objednávka dokončena, Služba uhrazena, a je tak možno využít příslušné aplikace. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ PRODUKTU ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V NÁKUPNÍM KOŠÍKU A PRO SPOTŘEBITELE)

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829. Podrobnosti stanoví dokument nazvaný: Poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Ve věci jakosti při převzetí Služby (produktu) a práv z vadného plnění odkazuje Společnost na Reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto VOP.

 2. V případě nesouhlasu Zákazníka s výsledkem reklamace se může Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Celní úřad.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 2. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy info@hrdlicka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na elektronickou adresu Zákazníka.

 3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka je řešena v samostatném dokumentu nazvaném: Podmínky užívání webového rozhraní, kde je mimo jiné Zákazník upozorněn i na ukládání cookies.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 2. Společnost má právo v přiměřeném rozsahu s ohledem na skutečnost nebo skutečnosti měnit tyto VOP, a to s odkazem na § 1752 OZ. Za změnu skutečností se bere zejména: změna inflační hladiny, změna měnového kurzu, změna české legislativy… Změny VOP bez zbytečného odkladu oznámí společnost Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. Zákazník má právo změny všeobecných obchodních podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době.

 3. Kontaktní údaje Společnosti:
  Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

  – adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  – webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  – kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  – e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.