aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Podmínky užívání webového rozhraní

Podmínky užívání webového rozhraní (dále jen „Portál“)

Tento dokument nazvaný Podmínky užívání webového rozhraní se týká Portálu mawis.eu, který provozuje:
Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Společnost“).

 • adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
 • webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
 • kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
 • e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

Bez ohledu na to, zda subjekt prostřednictvím Portálu nakupuje, registruje se na něm nebo jej pouze navštěvuje, musí se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí Portálu.

Registrace na Portálu

 1. Na základě registrace provedené na Portálu provozovaného Společností může Zákazník následně přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Zákazník provádět objednávání služeb poskytovaných Společností. Zákazník nemůže provádět objednávání služeb bez registrace.

 2. Zákazníkem se rozumí příjemce Služby dodávané Společností, kterou získává od Společnosti za peněžní úplatu, pro účely tohoto dokumentu také uživatel aplikace MawisUtility, který ji využije bez nutnosti se zaregistrovat, a uživatel aplikace MawisPhoto, který byl k projektu přizván. Služeb Společnosti tak využije prostřednictvím webového rozhraní společností, vybraných obcí, měst a krajů, a to prostřednictvím tzv. vstupního bodu umístěného na webovém rozhraní těchto subjektů (dále jen „Zákazník“).

 3. Registrace probíhá prostřednictvím registračního formuláře, kam je nutné vyplnit požadované údaje, a to v návaznosti na to, zda je Zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba.

 4. Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou Společností považovány za správné. Zákazník bere na vědomí, že jím zadané uživatelské údaje jsou automaticky propisovány do všech integrovaných aplikací na Portálu.

 5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem nebo e-mailovou adresou a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetí osobou.

 6. Společnost může zablokovat zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy jej Zákazník déle než 12 měsíců nevyužívá. Dále v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek), což je i případ uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů Zákazníka při registraci či jejich změně. Dále v případě, kdy zneužije kteroukoli z aplikací na Portálu ke svým soukromým či podnikatelským účelům anebo porušuje dobré mravy a platné právní předpisy.

 7. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Společnost Zákazníky předem o plánované odstávce vyrozumí na svém Portálu mawis.eu.

 8. Prostřednictvím svého zákaznického účtu může Zákazník především objednávat služby poskytované Společností, sledovat objednávky a spravovat zákaznický účet. Případné další funkce zákaznického účtu jsou vždy uvedeny na Portálu.

Ochrana osobních údajů

 1. Při registraci na Portálu Zákazník poskytuje některé osobní údaje. Dále při užívání Portálu dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má Společnost přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním Portálu uděluje Zákazník souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

 2. Správcem osobních údajů je společnost HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín, IČO 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062.

 3. Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů Zákazníků se můžete na Společnost obracet prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

  HRDLIČKA spol. s r.o.
  Zákaznické centrum
  e-mail: info@mawis.eu
  telefon: 251 618 458 (pracovní dny, 8:00 – 16:00)
  mawis.eu/helpdesk

A) ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 1. Společnost zpracovává osobní údaje svých Zákazníků pro níže uvedené účely:

  a) Poskytování objednaných služeb.
  Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníků zejména v souvislosti s poskytováním služeb. Společnost je v tomto případě oprávněna zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Zákazníka, neboť právním základem takového zpracování je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je totiž nezbytným požadavkem pro poskytnutí služby, kterou si Zákazník objednal nebo kterou využil.

  b) Oprávněné zájmy Společnosti.
  Za určitých okolností může Společnost zpracovávat osobní údaje bez souhlasu Zákazníků též pro své vnitřní či jiné oprávněné potřeby. Právním základem pro zpracování jsou v takovém případě oprávněné zájmy Společnosti, pokud převažují nad zájmy Zákazníků na ochranu osobních údajů. Jde o situace, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu Společnosti, tj. za účelem nabízení služeb Společnosti, dále pro účely reklamační (např. reklamace rozeslání žádosti), vymáhání pohledávek (např. poplatků za užití služeb), vnitřní administrativní účely, provádění analýz, vyhodnocování rizik atd.

  c) Marketing.
  Na základě souhlasu Zákazníka dochází rovněž ke zpracování osobních údajů pro účely marketingu spočívající v nabízení služeb Společnosti, v širší míře, než je uvedeno shora nebo pro produkty, které jsou zcela jiného druhu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro tyto účely je dobrovolný a Zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat (viz dále).

B) KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost zpracovává na Portálu – osobní údaje Zákazníků v rozsahu nezbytném pro plnění výše uvedených účelů. Zpracovává zejména tyto osobní údaje: kontaktní a identifikační údaje, údaje o kategorii Zákazníka (neregistrovaný, registrovaný) fakturační a korespondenční adresa, druh objednané služby, a typ zakoupeného produktu.

 2. Rozsah osobních údajů se liší dle konkrétní služby a účelu (viz výše) a dle toho, jaké osobní údaje Zákazník Společnosti poskytne.

C) ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost za uvedenými účely zpracovává osobní údaje Zákazníků v elektronické podobě, manuálně i automatizovaně (tj. za pomocí informační techniky).

 2. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány výhradně zaměstnanci Společnosti. Těm jsou osobní údaje Zákazníků zpřístupněny v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji Zákazníků, pouze však v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

D) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (KATEGORIE PŘÍJEMCŮ)

 1. Osobní údaje Zákazníků jsou zasílány příslušným vlastníkům a / nebo správcům sítí, jejichž vyjádření Zákazníci žádají prostřednictvím zakoupené Služby.

 2. Osobní údaje Zákazníků, registrovaných uživatelů, mohou být zpřístupněny jiným Zákazníkům v rámci databáze mapových podkladů stavebních záměrů, pokud k tomu Zákazník udělil souhlas.

 3. Bez poskytnutí osobních údajů Zákazníka není možné žádost generovat a tisknout, či rozeslat příslušným příjemcům, provozovatelům sítí. Poskytnutí osobních údajů je tak požadavkem pro poskytnutí služby.

D.a) Zpřístupňování a předávání osobních údajů nevyžadující souhlas Zákazníka
 1. Pro účely poskytování služeb a pro plnění zákonných povinností je Společnost oprávněna nebo přímo povinna (tj. bez souhlasu Zákazníka) předávat jeho osobní údaje:

  (a) příjemcům žádostí o vyjádření ve věci sítí, jimž Společnost poskytuje služby hromadné podatelny a jimž Zákazník žádal vyjádření zaslat (součást služby objednané Zákazníkem);

  (b) orgánům dohledu či jiným orgánům veřejné moci v souvislosti s plněním zákonných povinností;

  (c) dalším subjektům, je-li to v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti (např. v souvislosti s vymáháním pohledávek prostřednictvím soudů apod.).

D.b) Zpřístupňování a předávání osobních údajů na základě souhlasu Zákazníka
 1. Udělí-li k tomu Zákazník souhlas, Společnost jeho osobní údaje dále zpřístupňuje jiným Zákazníkům v rámci tvorby databáze mapových podkladů stavebních záměrů a tím danému Zákazníkovi i jiným Zákazníkům zprostředkovává možnost kontaktu s cílem synergie při realizaci stavebních záměrů v identické oblasti.

D.c) Předávání osobních údajů do zahraničí
 1. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány na území České republiky.

E) DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje Zákazníků Společnost zpracovává pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování.

 2. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu Zákazníka ke Společnosti (tj. po dobu existence platné registrace Zákazníka u Společnosti) a dále po dobu deseti (10) let a / nebo po dobu 10 let ode dne zadání osobních údajů na Portálu mawis.eu a všem jím nabízených služeb.

 3. Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu (nabízení služeb) Společnosti zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu Zákazníka ke Společnosti (tj. po dobu existence platné registrace Zákazníka u Společnosti) a dále po dobu deseti (10) let a / nebo po dobu 10 let ode dne zadání osobních údajů na Portálu mawis.eu a všem jím nabízených služeb, ledaže Zákazník proti takovému zpracování před uplynutím uvedené doby vznese námitku.

 4. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu v širší míře nebo pro služby a produkty, které jsou zcela jiného druhu Společnost zpracovává po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, nejdéle však po dobu tří (3) let, ledaže Zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů před uplynutím této doby.

 5. V této souvislosti obecně platí, že pro účely splnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje po dobu stanovenou právním předpisem.

F) PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

 1. Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti mají Zákazníci zejména následující práva:

  (a) Právo na přístup k osobním údajům. Zákazník má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Společnost v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Zákazníka může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

  (b) Právo na opravu. Zákazník má dále právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Zákazník právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  (c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Zákazník má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného Zákazníka týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Právo Zákazníka se neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů Zákazníka nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených nařízením. Odkaz na vzorové odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je k nalezení v Žádosti o výmaz osobních údajů.

  (d) Právo na omezení zpracování. Zákazník má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem.

  (e) Právo na přenositelnost údajů. Zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu Zákazníka a/nebo smlouvě a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva může Zákazník požádat, aby jeho osobní údaje byly Společností předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

G) PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

 1. Aniž jsou, jakkoliv dotčena práva dle předchozího článku F), upozorňuje Společnost odděleně své Zákazníky dále na následující práva:

  (a) Právo odvolat souhlas. Je-li k některému ze shora uvedených účelů zapotřebí souhlas Zákazníka, není Zákazník povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a, udělí-li jej, je zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě, že si Zákazník přeje odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může se obrátit na Společnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů Zákazníka v případech, kdy není vyžadován Zákazníkův souhlas. Odkaz na vzorové odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je k nalezení v Žádosti o výmaz osobních údajů.

  (b) Právo vznést námitku. Dochází-li ke zpracování osobních údajů Zákazníka pro účely oprávněných zájmů Společnosti, je Zákazník oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Společnost prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 2. Pokud se osobní údaje Zákazníka zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Zákazník právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů pro tento marketing, na základě čehož dojde k bezodkladnému ukončení zpracování osobních údajů Společností pro tyto účely.

H) PRÁVO PODAT STÍŽNOST

 1. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Společností dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, je oprávněn se obrátit se svou stížností na:
  Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, webové stránky: https://uoou.cz.

 2. Právo Zákazníka domáhat se soudní ochrany tím není dotčeno.

Služby společnosti Google a soubory cookies

 1. Portál pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Portál dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

 2. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka Portálu, které umožňují analýzu způsobu užívání Portálu.

 3. Stisknutím tlačítka souhlasu na Portálu uděluje každý návštěvník Portálu svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o něm společností Google a Společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na Portálu.

 4. Používání souborů cookies může návštěvník Portálu odmítnout volbou v příslušném nastavení ve webovém prohlížeči.

 5. Společnost upozorňuje na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že návštěvník nebude moci plně využívat veškeré funkce Portálu.

 6. Společnost informuje, že předmětný Portál používá Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde.

Ochrana autorských práv

 1. Obsah webových stránek umístěných na Portálu Společnosti (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Portálu a těchto podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit a ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Společnosti či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Portálu.

Ostatní vztahy související s využíváním Portálu

 1. Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Portálu nesmí nikdo používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí nikdo vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál a užívat Portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 2. Společnost nemůže zaručit nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Společnost nicméně předem o plánované odstávce vyrozumí na svém Portálu mawis.eu. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  Společnost nemůže zaručit nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Společnost nicméně předem o plánované odstávce vyrozumí na svém Portálu mawis.eu. Neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Tyto Podmínky užívání webové rozhraní jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.