aktuality_do_mailuarrow-backarrow-bottomauthorbasketbezbarierove_mestoblockquotebtn-arrow-backbtn-arrowcalendarcheckcheckedclosedigitalni_evidencedopravni_znaceniemailfacebookfaqfb-circlefooter-imghousehrbitovinfointuitivni_ovladanikatastralni_datalarge-arrow-bottomlinklinkedin-sidebarlinkedinlist-arrowlockloginmapamistni_komunikacemobiliar_obcemobilni_aplikacemodul_DTMmunicipalitynastaveni_roli_a_spolupracenavrhy_na_vkladnewsletterochrana_obyvatelodeslaniphonepozemkove_upravypresnostprojektantiregcountsearchservice1service2service3service4silne_zabezpeceni_a_dostupnostsmlouvy_na_klikspoluprace_nad_dokumentacispravcistavebnicisubjektysupporttechnicka_infrastrukturatriangle-bottomtrideny_odpadtwitterutilityuzemni_planverejne_osvetleniwebova_aplikaceworkerxingyoutubezadatelzelenzivotni_cyklus_stavbyzivotni_situacezrychleni_vystavby

💬 Nahrávání vlastních dat do projektu Geoportálu. Jak nahrát svoje či cizí data do projektu? Existují tři způsoby jak na to. Pojďme si je představit. Článek si můžete přečíst zde 👉

Více informací
Zpět na všechny dokumenty
Mawis

Použití osobních údajů pro marketingové účely

SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka jste dobrovolně a informovaně souhlasil/a, že Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být z vaší strany kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce: HRDLIČKA spol. s r.o., IČ 186 01 227, se sídlem náměstí Kněžny Ludmily 45, Tetín, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 (dále jen „Správce“):

  • adresa pro doručování: Za Lužinami 1084/33, Praha 5, PSČ 155 00
  • webové stránky Společnosti: hrdlicka.cz
  • kontaktní telefon: +420 235 521 822-5
  • e-mailová adresa: info@hrdlicka.cz

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka, kterým odsouhlasujete tyto podmínky zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá automaticky.

ÚČEL

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů:

  • zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění);
  • zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
  • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
  • zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
  • provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu.

DOBA

Portál obsahuje informace o Službách (produktech), a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portále. Zobrazené ceny jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Vaše osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 10 let, popř. do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou tedy zasílána, jen pokud nedojde z vaší strany k jejich odmítnutí.

ROZSAH

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: titul, jméno a příjmení, příp. název firmy/společnosti, IČ, DIČ, telefonní číslo, e mailová adresa.

PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje budou zpracovávány Správcem způsobem obvyklým pro přímý marketing.

POUČENÍ O PRÁVECH

Podle současné platné právní úpravy máte práva dle článku 12 23 tohoto nařízení, zejména právo transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

KONTAKTY, UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ

Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku, nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na Správce na shora uvedených kontaktech. Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.