QPAS

Produkt pro efektivní správu a údržbu majetku samospráv pomocí technických a účelových map v GIS aplikaci.

Informační systém QGIS s moduly QPAS je jednoduchým nástrojem pro práci s převzatými mapovými podklady a uživatelskými datovými sadami (např. digitální technické mapy či pasporty).

Základní modul umožňuje vedle zobrazení ortofotomapy, katastrální mapy i zapojení nejaktuálnějších dat RÚIAN s využitím funkcionality jako např. přímého napojení na web ČÚZK, vyhledávání přes definiční body parcel KN a adresních míst. Dále je možné vybrat si z rozsáhlého množství tématických WMS služeb, které jsou kategorizovány a publikovány zdarma či za poplatek.

V rámci základního modulu získáváte přípravu prostředí, rozšíření funkcionality a převzaté mapové podklady.

Moduly QPASu

 • Místní komunikace
 • Dopravní značení
 • Mobiliář obce
 • Hřbitov
 • Modul digitální technické mapy
 • Třídění odpad
 • Zeleň
 • Veřejné osvětlení

Výhody pro města

 • Bezplatné používání – dodání systému je zdarma
 • Modifikace na míru – podle požadavků subjekty
 • Multiplatformní – pro libovolný počítačový operační systém
 • Každý z pasportů obsahuje různá tematická zobrazení a širokou škálu evidovaných informací
 • K dispozici jsou i ucelené sestavy s použitými číselníky pro lepší přehled

Místní komunikace

 • Kategorizace dle zákona o provozu pozemních komunikacích
 • Údaje o kategorii, třídě, druhu, čísle, názvu, typu, šířce, délce, stavu, počtu mostů atd.
 • Ve formě liniového grafu komunikací nebo včetně jejich přesného plošného vymezení

Dopravní značení

 • Obsahuje atributy ke stanovišti svislého dopravního značení dle vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích: druh tabule (dopravní značky), pořadí, materiál, stav, provedení

Mobiliář obce

 • Zahrnuje lavičky, odpadkové koše, pytlíky pro psy, reklamy, květináče, dětská hřiště, pískoviště s informacemi o jejich stavu materiálu, způsobu místění.

Hřibitov

 • Informace o hřbitově, skupině hrobů, hrobovém místě a zemřelých s možností provázání na obecní evidenci s přehledem uhrazených a neuhrazených poplatků.

Modul digitální technické mapy

 • V prohlížením módu
 • Rozdělení na části polohopisu (ÚMPS) a inženýrských sítí

Tříděný odpad

 • Zahrnuje jednotlivá kontajnerová stání s informacemi o jejich rozlišení podle druhu třídění, způsobu místění, kapacitu jednotlivých kontejnerů.

Zeleň

 • Evidence obecní zeleně a informace o její údržbě – evidence provedených zásahů
 • Obsahuje stromy, keře, živé ploty, aleje, záhony, skupiny stromů, keřů a dřevin
 • Využití nejpřesnějších mapových podkladů
 • Zajistíme detailní dendrologického hodnocení stavu dřevin

Veřejné osvětlení

 • Informace o bodových i liniových objektech – rozvaděčích, světelných místech, rozvodech v rámci jednotlivých okruhů.
 • Tématické sestavy – např. světelná místa dle rozvaděčů nebo světelné zdroje dle typu, možnost tvorby vlastních sestav, celkový příkon okruhu atd.
 • Možnost lokalizace dle čísla světelného místa