QPAS

Produkt pro efektivní správu a údržbu majetku samospráv pomocí technických a účelových map v GIS aplikaci.

Informační systém QGIS s moduly je jednoduchým nástrojem pro práci s převzatými mapovými podklady a uživatelskými datovými sadami (např. digitální technické mapy či pasporty).

Základní modul umožňuje vedle zobrazení ortofotomapy, katastrální mapy i zapojení nejaktuálnějších dat RÚIAN s využitím funkcionality jako např. přímého napojení na web ČÚZK (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), vyhledávání přes definiční body parcel KN a adresních míst. Dále je možné vybrat si z rozsáhlého množství tematických WMS služeb, které jsou kategorizovány a publikovány zdarma či za poplatek.

V rámci základního modulu získáváte přípravu prostředí, rozšíření funkcionality a převzaté mapové podklady.

Moduly QPASu

 • Místní komunikace
 • Dopravní značení
 • Mobiliář obce
 • Hřbitov
 • Modul digitální technické mapy
 • Třídění odpad
 • Zeleň
 • Veřejné osvětlení

Výhody pro města

 • Bezplatné používání – dodání systému je zdarma
 • Modifikace na míru – podle požadavků subjekty
 • Multiplatformní – pro libovolný počítačový operační systém
 • Každý z pasportů obsahuje různá tematická zobrazení a širokou škálu evidovaných informací
 • K dispozici jsou i ucelené sestavy s použitými číselníky pro lepší přehled

Místní komunikace

 • Kategorizase dle zákona o pozemních komunikacích
 • Údaje o kategorii, třídě, čísle, názvu, typu, šířce a délce

Dopravní značení

 • Obsahuje atributy ke stanovišti svislého dopravnío značení dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacíh: tabule, informace o názvu, pořadí, materiálu

Mobiliář obce

 • Zahrnuje lavičky, odpadkové koše, pytlíky pro psy, reklamy, květináče, dětská hřiště, pískoviště s informacemi o jejich stavu materiálu, způsobu místění.

Hřibitov

 • Informace o hřbitově, skupině hrobů, hrobovém místě a zemřelých s možností provázání na obecní evidenci s přehledem uhrazených a neuhrazených poplatků.

Modul digitální technické mapy

 • V prohlížením módu
 • Rozdělení na části polohopisu (ÚMPS) a inženýrských sítí

Tříděný odpad

 • Zahrnuje jednotlivá kontajnerová stání s informacemi o jejich rozlišení podle druhu třídění, způsobu místění a fotografie.

Zeleň

 • Evidence obecní zeleně a informace o její údržbě včetně fotodokumentace.
 • Obsahuje stromy, keře, živé ploty, aleje, záhony, skupiny stromů, keřů a dřevin.
 • Využití nejpřesnějších mapových podkladů.

Veřejné osvětlení

 • Informace o bodových i liniových objektech – rozvaděčích, světelných místech, rozvodech v rámci jednotlivých okruhů.
 • Tématické sestavy – např. světelná místa dle rozvaděčů nebo světelné zdroje dle typu, možnost tvorby vlastních sestav.
 • Možnost lokalizace dle čísla světelného místa.